ELAZIĞ İHALE İLANLARI

ELAZIĞ İHALE İLANLARI

ELAZIĞ İHALE İLANLARI
ELAZIĞ İHALE İLANLARI

Karakoçan KHGB İçme Suyu Yapım İşi İHALE İLANI

 Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2015 Yılı Elazığ İl Özel İdaresi yatırım programında yer alan Karapınar Köyü İçme Suyu İnşaat+ENH işi 23 Şubat 2015 Pazartesi Günü saat 14:00’da, İlçemiz Yenikaya Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım işi ise 23 Şubat 2015 Pazartesi Günü saat 14:30’da Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İlanen duyrulur.

 

 

 

 

 

GREYDER OPERATÖRÜ Hizmet alımı ihale ilanı

 

İHALE İLANI

ELAZIĞ İLİ ankara escort BASKİL İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Elazığ İli Baskil İlçesi “ 1 adet Greyder Operatörü Hizmet alım işi” Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 17/a Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

 

1- BİRLİĞİN

   

a) Adresi

: BASKİL İlçesi keçiören escort Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

   Hükümet Binası – ……..

 

b) Telefon ve faks numarası

: Tel  : ( 0 424 ) 5112001……………..

  Fax : ( 0 424 ) 5112096……………...

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:

 

2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

   

a) Adı, niteliği, türü, miktarı

: Baskil İlçesi KHGB 1 Adet Greyder Operatörü Hizmet Alım işi Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  
 

b) Yapılacağı yer

:  İdaremizin ve Elazığ İl Özel İdaresi Baskil Bakım Evinin ihtiyacına göre belirlediği Baskil Merkezinde veya kızılay escort Baskil İlçe Sınırları dâhilinde Köy yolları, içme suyu, kanalizasyon, heyelan ve karla mücadele çalışmalarının yapılması, kırsaldaki yerleşik alanların ulaşımının sürekli ve kesintisiz sağlanması, çalıştırılan mevcut makinelerimizin ve araçlarımızın daha verimli ve etkin kullanılması amacıyla toplam 1 kişilik hizmet alımı işi.

 

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren beş (5) takvim günü  içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

 

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 11 (Onbir) ay çalışma günleri, haftahaflık 45 saat çalışılacaktır.

 

3-İHALENİN

   

a) Yapılacağı yer

: BASKİL İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

  ( İhale Odası )

 

b) Tarihi ve saati

: 28.01.2015 Çarşamba günü Saat :…14:00………. da

 
       
       

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.

4.1. 2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1. 2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1. 3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4- İdari Şartnamenin 10 ncu maddesinin (a),(b), (c), (ç),(d),(e),(f),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1. 6 - Şekli ve içeriği idarece verilen ihale dokümanında bulunan geçici teminat mektubu örneklerinden biri verilecektir.

4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname.

4.1.10 - Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

4.1.11 - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.12-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı.

4.1.13-Mevzuat Hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair yazı.

4.1.14– ÇALIŞTIRILACAK GREYDER OPERATÖRÜNÜN NİTELİKLERİ VE TEMİNİ İLE İLGİLİ ŞARTLARI  :

 

            Çalıştırılacak Greyder Operatörüne Ait Bilgiler :

1 Adet Greyder Operatörü (G Sürücü Belgesi)

            Çalıştırılacak işçi en az ilkokul mezunu olacak ve en az 22, en fazla ise 60 yaşında olacaktır. İstenen belgeler noter tasdikli, muhtarlık tasdikli yada kontrollük onaylı kopyalardan olacaktır. Bu belgeler aşağıdadır.

  1. 16.06.2004 tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine uygun Sağlık Raporu.1 kişi için İdarenin uygun görmesi halinde Aile hekimi veya Devlet Hastanelerden verilen sağlık raporu yeterli sayılabilir.

  2. Adli Sicil Kaydı,

  3. İkamet Belgesi,

  4. Resimli Nüfus Cüzdan Örneği

  5. 4X6 ebadında 2 (İki) adet Vesikalık Fotoğraf,

  6. Operatör için Makinenin cinsine göre Operatör Belgesi olacaktır.  İş Makinesi için aynı zamanda Operatör Belgelerindeki makine ve makineler cinsine göre (G) sınıfı Sürücü Belgesi olarak ehliyete işlenmiş olması gerekmektedir. Sigorta Kartı veya sigorta girişi sözleşme sonunda yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

 

İhale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen greyder operatörüne ait yukarıda yazılı evrakları ve ilgili personeli istihdam edeceğine dair taahhütnameyi ihale dosyasının içinde sunması gerekmektedir.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6-İhale dokümanı Elazığ İli Baskil İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı – Hükümet Binası  adresinde görülebilir ve Vakıf Bank Elazığ Şubesindeki TR750001500158007302144624 nolu hesaba 100,00 TL yatırılarak Baskil Köylere Hizmet Götürme Birliğinden temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

8-İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye Teklif Birim Fiyat Bedel sözleşme imzalanacaktır.

9- İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyenler Birliğimizin Vakıfbank Elazığ Şubesindeki TR800001500158007302144534 nolu hesabına yatıracaklardır.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış ( 60) takvim günü olmalıdır.

11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12- Fiyat Farkı Ödenmeyecektir.

13- Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

       İlan olunur. …/…./2015

Mustafa Ünver BÖKE

       Kaymakam

           Birlik Başkanı

  
Elazığ İhale İlanları
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Tır ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Tır ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Dağ keçisi öldürüp, karşı çıkan köylüyü darp ettiler
Dağ keçisi öldürüp, karşı çıkan köylüyü darp ettiler